Zakres usług

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • opracowywanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym
 • sporządzanie projektów statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych
 • obsługa walnych zgromadzeń
 • zastępstwo procesowe przedsiębiorcy w sądzie
 • reprezentacja przed KRS
 • zakładanie i likwidacja spółek, fundacji i stowarzyszeń, spółdzielni

Prawo rodzinne

 • sprawy rozwodowe, separacje, podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy alimentacyjne
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy z zakresu opieki, kurateli, ubezwłasnowolnienia

Prawo cywilne

 • dochodzenie należności przed sądami
 • sprawy z zakresu zobowiązań finansowych, pożyczek, kredytów, windykacji
 • postępowania spadkowe, dział spadku, z tytułu zachowku
 • doradztwo prawne w zakresie zawierania, zmian i rozwiązywania umów cywilnoprawnych
 • audyt prawny nieruchomości przed nabyciem
 • prowadzenie spraw cywilnych o ustanowienie służebności drogi koniecznej, zasiedzenia służebności i zasiedzenia własności nieruchomości
 • prawo spółdzielcze, regulaminy

Prawo pracy i ubazpieczeń

 • sprawy o: odszkodowanie, zapłatę za nadgodziny, przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o lobbing, nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę
 • doradztwo w sprawie umów „śmieciowych”
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.
 • kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • zwolnienia grupowe - przeprowadzanie procedury dla pracodawcy, odwołania dla pracowników

Prawo karne

 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • obrona oskarżonych przed sądem karnym
 • sprawy o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sprawy o warunkowe zwolnienie bądź odroczenie wykonania kary
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, apelacji i kasacji od wyroków oraz zażaleń na postanowienia sądów, opracowanie wniosków o wydanie wyroku łącznego oraz reprezentacja klienta w sądzie karnym w w/w sprawach
 • prowadzenie spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego, reprezentacja klienta przed oskarżycielem (prokuratura, policja, inni oskarżyciele) oraz na etapie postępowania orzekającego i wykonawczego (sądy i zakłady karne)

Prawo administracyjne

 • porady prawne i reprezentacja klientów przed urzędami administracji państwowej i samorządowej
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia
 • sporządzanie skarg na bezczynność organu administracji
 • zastępstwo prawne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

KancelariaMoja Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, domów pomocy społecznej, jak również dla osób fizycznych. W ramach bieżącej obsługi prawnej zapewniam moim Klientom rzetelne i rozsądne doradztwo prawne, dopasowując odpowiednie rozwiązania do ich potrzeb. Zasadą przewodnią moich relacji z Klientami jest uczciwość i wzajemne zaufanie oraz pełna dyspozycyjność, której nie ograniczam do godzin otwarcia biura Kancelarii. Szczególny nacisk kładę również na przejrzystość rozliczeń.

Wieloletnie doświadczenie w procesach sądowych pozwala mi sprawnie i skutecznie prowadzić sprawy moich Klientów przed sądami powszechnymi m.in. z zakresu prawa cywilnego, w tym spadkowego, dochodzenia należności, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego: rozwody, alimenty, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również sprawy przed sądami administracyjnymi. Udzielam bieżących porad prawnych w siedzibie mojej kancelarii oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie. Korzystam w codziennej praktyce z komunikatorów internetowych co szczególnie ważne dla Klientów na stałe zamieszkujących za granicą, dla których w Polsce skutecznie załatwiam sprawy sądowe czy urzędowe.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu windykacji należności na rzecz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, pozwoliło mi wyspecjalizować się w tym zakresie. W procesie windykacji oprócz obsługi prawnej począwszy od złożenia pozwu w sądzie, aż do wyegzekwowania należności w postępowaniu komorniczym oferuję Klientom dopasowane do ich potrzeb nowoczesne narzędzia informatyczne. Klienci mają zapewniony w swojej siedzibie zdalny całodobowy wgląd we wszystkie sprawy dla nich prowadzone (teczka elektroniczna).

Siedziba Kancelarii znajduje się w Knurowie przy ul. Niepodległości 14 lok. 4. Niewątpliwie atutem jej położenia jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Autostrad A-4 i A-1, co znacznie ułatwia dojazd do Kancelarii.